French Fries – 6
Sweet Potato Fries – 6
Sub Zero Potato Wedges – 6
Sautéed Veggies – 7
Onion Rings – 6
Small Salad – 6
Edamame with sea salt – 6